اطلاعيه نتايج آزمون استخدامي مؤسسه مالي و اعتباري پيشگامان
اطلاعيه نتايج آزمون استخدامي مؤسسه مالي و اعتباري پيشگامانمؤسسه مالي و اعتباري پيشگامان در رابطه با اعلام نتايج آزمون استخدامي خود اطلاعيه ذيل را صادر نمود