اين مركز با اهداف ذيل در حال فعاليت مستمر مي باشد:

جذب ايده هاي نو «IT» اعم از نرم افزار، سخت افزار، شبكه و ... از طريق حمايت هاي مالي و تجهيزاتي از طرح هاي داراي توجيه اقتصادي

حمايت از مبتكرين، مخترعين و پژوهشگران «IT» جهت پيشبرد ايده ها و طرح هاي آن ها تا مرحله بهره برداري

تعريف و انجام پروژه هاي تحقيقاتي بر پايه فناوري اطلاعات

برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با «IT»

ايجاد بستر مناسب جهت برقراري ارتباط با دانشگاه ها و مراكزعلمي و تحقيقاتي داخلي و خارجي