جهت ارائه طرح هاي نوآورانه خود به مركز لازم است طرحتان را در قالب مصوب مركز كه در ذيل آمده است تنظيم نماييد و از طريق ايميل يا مراجعه حضوري، آن را جهت ارجاع به كارشناسان و بررسي هاي اوليه ارائه نماييد. شايان ذكر است كه شما بايد حتماً شماره ثبت طرح خود در دفتر مركز تحقيقات و توسعه گروه پيشگامان را جهت پيگيري هاي بعدي دريافت نماييد.